Rừng sâu để quán chiếu sâu

The Pa-Auk Forest Monastery
Sri Lanka

MIHINDU LENA

Deep forest for Deep Contemplation

‘‘yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū āraññakesu senāsanesu sāpekkhā bhavissanti, vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṁ pāṭikaṅkhā, no parihāni"

“Khi tỳ khưu còn có xu hướng cư ngụ ở rừng thì chỉ có sự tăng trưởng là được chờ đợi, không phải là sự đoạn giảm”

- Đức Phật -

Đại kinh Nibbana

Hành thiền trong địa danh lịch sử; Mihindu Lena

Nằm trong rừng Gomarankadawala - Yan Oya của đông bắc Sri Lanka. Quay lại thời điểm cách đây hơn 2000 năm, đây là thời kỳ vàng khi các arahant di chuyển trên bầu trời Srilanka của chúng tôi và “phật giáo nguyên thuỷ” trở nên hưng thịnh khắp cả nước.

Mihindu Lena nằm gần Urewa, một làng nhỏ ở Padaviya trong vùng Anuradhapura. Các nhà khảo cổ đã để lại  thiền viện 2000 năm tuổi và khi bạn sống ở đây có thể cảm nhận được chư tăng thời bấy giờ sống độc cư như thế nào. Tuy vậy, thiền viện bây giờ đã được phục hồi để phù hợp cho các thiền sinh thời nay, một môi trường hoàn toàn biệt lập cùng với các tiện nghi phù hợp cho thiền viện thời nay để sống như: các đồ dùng cần thiết, điện mặt trời, hệ thống cung cấp nước, và  ăn trong thiền viện.

Phương pháp hành thiền được duy trì cách hành thời xưa mà được mô tả trong “Thanh Tịnh Đạo”- Cuốn sách được viết bởi ngài chú giải sư Buddhagosa vào thế kỷ thứ 5, và được dạy lại tại trung tâm thiền ở Myanmar bởi ngày đệ nhất thiền sư Pa-Auk Sayadaw.

Tìm chúng tôi